Thực hiện chỉ thị của Ủy ban phòng chống lụt bão thiên tai tỉnh. Nhà trường yêu cầu tất cả các lớp Cao học có học phần học vào tuần 15-17/9/2017 nghỉ học để phòng chống lụt bão. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Trân trọng!