Thông_báo_lịch_bảo_vệ_luân_án_tiến_sĩ_cấp_trường_của_NCS_Phạm_văn_Trọng_150806135435.doc