Tên đề tài luận án: “Cặp thoại hỏi - trả lời, cầu khiến - hồi đáp trong kịch Lưu Quang Vũ”

Chuyên ngành: Lý luận Ngôn ngữ 

Mã số: 62.22.01.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đàm Thị Ngọc Ngà

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Đỗ Thị Kim Liên

Luan_an_NCS_Dam_Thi_Ngoc_Nga.zip