Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên (BDGV) trung học phổ thông (THPT) khu vực Đông Nam Bộ trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

Ngành khoa học của luận án: Quản lý giáo dục.    

Mã số:62.14.01.14

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Toàn


Luan_an_Nguyen_Van_Toan.rar