Họ và tên nghiên cứu sinh: Võ Văn Thông

Tên đề tài luận án: Tổ chức hoạt động học tập vật lí cho học sinh THCS theo định hướng tìm tòi nghiên cứu

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Mã số: 9140111

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Đình Thước

                                               2. TS. Võ Hoàng Ngọc

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Luận_án_Võ_Văn_Thông.rar