Tên đề tài luận án: Quá trình vận động cách mạng giải phóng dân tộc ở Thanh Hóa giai đoạn 1939 - 1945

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

số: 62.22.03.13

Họ và tên nghiên cứu sinh:    Võ Văn Thật

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Trần Văn Thức

                                               2.TS. Lê Ngọc Tạo


Luan_an_Vo_Van_That.rar