Tên đề tài luận án: Quá trình sản xuất, kinh doanh đặc sản ẩm thực ở Nghệ An và Hà Tĩnh thời kỳ Đổi mới (1986-2010)

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số: 9229013

Nghiên cứu sinh: Võ Thị Hoài Thương

Người hướng dẫn khoa học 1. PGS.TS. Vương Xuân Tình

                                             2. PGS.TS.NGƯT. Trần Văn Thức

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

    Những kết luận mới của luận án:

- Luận án là nghiên cứu đầu tiên, có hệ thống về quá trình sản xuất, kinh doanh đặc sản ẩm thực ở Nghệ An và Hà Tĩnh từ năm 1986 đến năm 2010 trong so sánh với giai đoạn lịch sử trước Đổi mới.

- Luận án là công trình đầu tiên sử dụng hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Sử học để nghiên cứu vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh đặc sản ẩm thực ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

- Kết quả của luận án có đóng góp cho địa phương trong việc đề xuất các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung và đặc sản ẩm thực nói riêng.

- Kết quả của luận án góp phần phát triển công tác nghiên cứu, sưu tầm lịch sử, kinh tế địa phương và sự phát triển của đặc sản ẩm thực ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy sinh viên các ngành Lịch sử, Việt Nam học, Văn hoá học, Du lịch...

Như vậy, nghiên cứu của luận án sẽ có đóng góp về cả khoa học và thực tiễn.

- Về khoa học: nghiên cứu xác định giá trị ẩm thực của người Việt ở Nghệ An và Hà Tĩnh, xác định quá trình phát triển và biến đổi của đặc sản ẩm thực.

- Về thực tiễn: nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học cho sự phát triển đặc sản ẩm thực, góp phần quảng bá giá trị đặc sản ẩm thực ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Luan an Vo_Thi_Hoai_Thuong.rar