Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Thị Việt Liên

Tên đề tài luận án: Quản lý nhóm trẻ độc lập tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Luan_an_Truong_Thi_Viet_Lien.rar