Tên đề tài luận án: “Tổ chức hoạt động học tập môn Toán cho học sinh trung học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực phát hiện các quy luật toán học” .

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

Mã số: 62.14.01.11

Nghiên cứu sinh: Trương Thị Dung

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đào Tam

                                               TS. Chu trọng Thanh


Luan_an _Truong_Thi_Dung.rar