- Họ và tên NCS: Trần Văn Trung

- Tên đề tài luận án:  “Dạy học toán trung học phổ thông chuyên theo hướng tiếp cận thuyết đa trí tuệ”.

- Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán.

- Mã số:  62.14.01.11

Luan_an_Tran_Van_Trung.rar