Tên đề tài luận án: Thủy nông vùng Tây Nam Bộ từ năm 1802 đến 1945

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam                  

Mã số: 9229013

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Trần Hữu Thắng

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Trọng Văn

Những kết luận mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên ở Việt Nam phục dựng lại bức tranh toàn cảnh, chi tiết và hệ thống về quá trình thi công các công trình thủy nông ở vùng Tây Nam Bộ từ năm 1802 đến 1945.

2. Luận án đã đánh giá, rút ra những tác động của thủy nông đối với kinh tế, xã hội vùng Tây Nam Bộ từ năm 1802 đến 1945.

3. Kết quả nghiên cứu là cơ sở có thể góp phần cho những hoạch định chính sách thủy lợi, thủy nông ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.

4. Kết quả của luận án là nguồn tư liệu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là lịch sử thủy nông Việt Nam thời hiện đại.