Tên đề tài luận án: Nghiên cứu từ ngữ nghề nghiệp nghề cá vùng Đồng Tháp Mười

Họ và tên NCS: Trần Hoàng Anh

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam  

Mã số: 62. 22. 01. 02

Luan_an_Tran_Hoang_Anh.zip