Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường tiểu học tỉnh Nghệ An theo tiếp cận năng lực.

    Chuyên ngành: Quản lí giáo dục

    Mã số: 9140114

    Nghiên cứu sinh: Phùng Quang Dương

    Người hướng dẫn: 1. TS. Phan Quốc Lâm; 2. PGS.TS Phan Trọng Ngọ

    Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

    1. Luận án đã bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học và phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học theo tiếp cận năng lực, thông qua việc làm rõ vị trí, vai trò; lao động sư phạm - quản lý của tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học , khung năng lực của tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông; cũng như phát triển đội ngũ này theo một cách tiếp cận mới so với trước đây: tiếp cận năng lực.

    2. Trên cơ sở khảo sát toàn diện, đầy đủ thực trạng đội ngũ và phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn  trường tiểu học ở các địa bàn khác nhau của tỉnh Nghệ An, luận án đã có những đánh giá khách quan, khoa học (mặt mạnh, mặt hạn chế, nguyên nhân) về đội ngũ này, làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp của đề tài.

    3. Luận án đã đề xuất 06 giải pháp để phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường tiểu học tỉnh Nghệ An theo tiếp cận năng lực: Tổ chức nghiên cứu, thảo luận trong cán bộ quản lý và giáo viên về sự cần thiết phải phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học theo tiếp cận năng lực; Quy hoạch đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học dựa trên nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương và khả năng của từng giáo viên; Xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn cốt cán trường tiểu học có sức lan tỏa và hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn; Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn theo khung năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; Đánh giá tổ trưởng chuyên môn theo khung năng lực và thực hiện sự điều chỉnh, cải tiến thường xuyên; Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đội ngũ tổ trưởng chuyên môn phát huy, phát triển năng lực làm công tác tổ chuyên môn của mình.

    Các giải pháp mà đề tài đề xuất không chỉ có khả năng vận dụng vào phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn  ở trường tiểu học  theo tiếp cận năng lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà còn có thể vận dụng vào phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học theo tiếp cận năng lực trên các địa bàn khác có đặc điểm tương đồng.

Luận án NCS Phùng Quang Dương.rar