Tên đề tài luận án: Mảng kìm quang học biến điệu quang - âm”

Chuyên ngành:  Quang học     

Mã số:  62. 44. 01. 09

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Quang Quý

Luận án TS của NCS Nguyễn Văn Thịnh_Chuyên ngành Quang học.rar