Tên đề tài luận án: “Cặp thoại chứa hành động cầu khiến - từ chối trong giao tiếp của người Nam Bộ

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam                           

Mã số: 92 22 01 02

Người hướng dẫn khoa học:    1. GS. TS. Đỗ Thị Kim Liên

                                                  2. TS. Nguyễn Hoài Nguyên

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Luan_an_Nguyen_Van_Dong.rar