Tên tác giả:  Nguyễn Tuấn Anh

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sự thay đổi vận tốc nhóm của ánh sáng đa tần số khi có mặt phi tuyến Kerr và hiệu ứng Doppler.

Ngành khoa học của luận án: Quang học

Mã số: 9440110

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Người hướng dẫn khoa học:

    1.PGS.TS Nguyễn Huy Bằng

    2.TS. Đoàn Hoài Sơn

Luan_an_Nguyen_Tuan_Anh.rar