Tên đề tài luận án: Bồi dưỡng các thủ pháp hoạt động nhận thức theo tư tưởng sư phạm của G. Polya cho học sinh trong dạy học môn toán ở trường Trung học cơ sở.

Họ và tên NCSNguyễn Thị Thanh Tâm

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán.

Mã số:  62.14.01.11

Luan_an_tien_si_NCS_Nguyen_Thi_Thanh_Tam.rar