Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu thành ngữ chỉ quan hệ xã hội trong tiếng Việt và tiếng Anh từ góc độ Ngôn ngữ học tri nhận

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kim Anh 

Chuyên ngành:  Ngôn ngữ Việt Nam               

Mã số: 62.22.01.02

Luan_an_tien_si_NCS_Nguyen_Thi_Kim_Anh.rar