• Tên đề tài luận án: Con người trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX
  • Họ và tên NCS: Nguyễn Ngọc Phú
  • Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
  • Mã số: 9220121
  • Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Luan_an_cua_NCS_Nguyen_Ngoc_Phu.rar