- Họ và tên NCS: Nguyễn Ngọc Bích

- Tên đề tài luận án: “Tổ chức dạy học môn Hình học cao cấp cho sinh viên ngành Sư phạm Toán học ở trường đại học theo phương thức đào tạo tín chỉ”.

- Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán.

- Mã số:  62.14.01.11

Luan_an_TS_ NCS_Nguyen_Ngoc_Bich.rar