Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây bình bát (Annona reticulata L.) ở Việt Nam"

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ 

Mã số: 62. 44. 01. 14


Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Huy Hùng


Họ tên người hướng dẫn: 1. GS. TS. Trần Đình Thắng
                                                  2. GS. TS Yang Chang Wu

Luan_an_Nguyen_Huy_Hung.rar