- Tên đề tài luận án: Vi khuẩn Lam (Cyanobacteria) trong một số loại hình đất trồng ở tỉnh Nghệ An và vai trò của chúng đối với trồng

 - Chuyên ngành: Thực vật học

 - Mã số: 9420111

 - Cán bộ hướng dẫn:     1. GS.TS. Võ Hành- Trường ĐH Vinh

                                        2. PGS.TS.  Nông Văn Hải- Viện Hệ gen Việt Nam

Các kết quả chính:

1. Định loại được 76 loài VKL phân bố trong đất trồng lúa và đất cạn trồng cây công nghiệp tại 30 địa điểm ở 23 xã của 10 huyện thuộc tỉnh Nghệ An. Chúng thuộc 27 chi, 14 họ của 5 bộ. Bộ Oscillatoriales có 25 loài và dưới loài, 5 chi, 3 họ; bộ Nostocales gặp 23 loài, 10 chi, 4 họ; bộ Chroococcales gặp 14 loài, 5 chi, 3 họ; bộ Synechococales gặp 13 loài, 6 chi, 3 họ; bộ Pleurocapsales gặp 1 loài, 1chi, 1 họ. Sự đa dạng của VKL trong đất trồng Nghệ An phụ thuộc vào độ ẩm của đất.

2. Xây dựng được bộ sưu tập gồm 13 chủng thuộc 13 loài VKL (1 chủng đơn bào, 4 chủng dạng sợi không có TBDH, 7 chủng dạng sợi có TBDH và 1 chủng dạng sợi có bào tử nhưng không có TBDH) từ đất trồng tỉnh Nghệ An để phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo.

3. Mô tả 1 chi (Isocystis Borzì ex Bornet et Flahault 1886) và 7 loài VKL (Chroococcus helveticus, Jaaginema minimum, Pseudanabaena dictyothalla, Leptolyngbya carnea, Geitlerinema acutissimum, Westiellopsis prolificaNostoc gelatinosum) bổ sung cho danh lục VKL ở Việt Nam.

4. Đã thăm dò được 5 chủng VKL có TBDH (Nostoc calcicola HN91a, Nostoc linckia Cam-C1, Nostoc gelatinosum TT3-05, Nostoc paludosum ĐT3-02, Nostoc ellipsosporum NH2X7) phân lập từ đất trồng tỉnh Nghệ An được đánh giá là có khả năng cố định nitơ phân tử thông qua việc phân tích sản phẩm PCR và trình tự nucleotid của gen nif D của chúng.

5. Dịch huyền phù chủng Nostoc calcicola HN9-1a có tác dụng tích cực đến sự sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa Tám thơm thử nghiệm (năng suất thực tế tăng 11,99% so với đối chứng).

6. Dịch chiết Nostoc calcicola HN9-1a ở pha suy vong đã gây stress “oxy hóa” ở lá cây đậu tương Nam Đàn trong giai đoạn V1 với sinh tổng hợp mạnh mẽ gốc tự do O2- và H2O2 và cảm ứng tăng cường hoạt độ của các enzyme chống oxy hóa CAT, SOD, hàm lượng các dạng ôxy hoạt hóa O2- và H2O2 giảm xuống trong giai đoạn V3-V5. Dịch VKL ở pha cân bằng chỉ kích thích hoạt độ của SOD tăng mạnh nhưng chưa có ảnh hưởng rõ ràng đến CAT. 

Luan_an_Nguyen_Duc_Dien.rar