Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường THCS theo tiếp cận năng lực.

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục 

Mã số: 9140114

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Xuân Đông

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Minh Hùng

 

 Những đóng góp mới của luận án

Bổ sung và phát triển các vấn đề lý luận về bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường THCS theo tiếp cận năng lực; hình thành khung lý thuyết  về quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường THCS theo tiếp cận năng lực.

Phân tích, đánh giá khách quan thực trạng bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường THCS theo tiếp cận năng lực ở thành phố Hồ Chí Minh, từ đó làm rõ nguyên nhân của thực trạng; xác lập cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường THCS theo tiếp cận năng lực.

Những giải pháp mà luận án đề xuất giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng các quy định và chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng trường THCS phù hợp với yêu cầu phát triển của giáo duc; giúp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQL giáo dục phát triển chương trình và tổ chức công tác bồi dưỡng hiệu trưởng trường THCS nói riêng và CBQL giáo dục nói chung.

Luận án Ngô Xuân Đông.rar