• Họ và tên NCS: Mai Trương Huy

  • Tên đề tài luận án: Khuynh hướng hiện thực – trào lộng trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

  • Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 9220121