Tên đề tài luận án: Chợ ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1975 đến năm 2010

Họ và tên NCS: Lê Quang Cần

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số: 62.22.03.13

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh


Luan_an_Le_Quang_Can.rar