Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội theo tiếp cận năng lực

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục;       

Mã số: 62.14.01.14

Nghiên cứu sinh: Lê Hùng Cường

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ

                                                     TS. Phan Quốc Lâm

Luan_an_Le_Hung_Cuong.rar