Họ và tên nghiên cứu sinh: Kiều Lê Công Sơn

Tên đề tài luận án: Hoạt động ngoại thương của Việt Nam Cộng hòa từ 1955 đến 1975.

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam                 

Mã số: 62.22.03.13.

Người hướng dẫn khoa học:     1. PGS.TS Trần Vũ Tài

                                                  2. PGS.TS Ngô Minh Oanh

Luan_an_Kieu_Le_Cong_Son.rar