- Họ và tên NCS: Hoàng Danh Trung

- Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đa dạng loài và thành phần hóa học tinh dầu của một số loài trong các chi: Hồng bì (Clausena), Ba chạc (Euodia), Cơm rượu (Glycosmis), Muồng truổng (Zanthoxylum) thuộc họ Cam (Rutaceae) ở Nghệ An.

- Chuyên nghành: Thực vật học

- Mã số: 62.42.01.11

- Cán bộ hướng dẫn:     1. PGS.TS Phạm Hồng Ban- Trường Đại học Vinh

                                       2. PGS.TS Trần Minh Hợi- Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Luan_an_Hoang_Danh_Trung.rar