Đề tài luận án: Thiết kế một số dạng bài tập rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học hóa học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông   

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học              

Mã số: 9140111

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Tuấn

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Cao Cự Giác

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

 

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

    1. Luận án đã nghiên cứu tổng quan về dạy học hóa học bằng tiếng Anh trên thế giới và trong nước. Luận án cũng đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về dạy học hóa học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông.

    2. Luận án đã làm rõ thực trạng dạy học hóa học bằng tiếng Anh và rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học hóa học bằng tiếng Anh cho học sinh ở trường trung học phổ thông; chỉ ra được những hạn chế và phân tích được những nguyên nhân cơ bản.

    3. Luận án đã đề xuất và sử dụng bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng đọc hiểu hóa học bằng tiếng Anh (10 kĩ năng, 6 tiêu chí/kĩ năng, 5 mức độ/tiêu chí). Có kiểm định bộ tiêu chí bằng phương pháp thống kê toán học.

    4. Luận án đã đề xuất và sử dụng 4 dạng bài tập rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học hóa học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông: (1) Bài tập hóa học điền từ cho sẵn; (2) Bài tập hóa học điền từ tự do; (3) Bài tập hóa học sử dụng thông tin được cung cấp từ dữ kiện đề bài; (4) Bài tập hóa học tính toán định lượng.

    5. Đề xuất và sử dụng hai biện pháp biện pháp sử dụng bài tập rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học hóa học bằng tiếng Anh cho học sinh trung học phổ thông một cách hiệu quả: (1) Vận dụng phương pháp dạy học nhóm trong việc sử dụng bài tập rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học hóa học bằng tiếng Anh để rèn luyện kĩ năng giao tiếp học thuật chuyên ngành hóa học; (2) Vận dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong việc sử dụng bài tập rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học hóa học bằng tiếng Anh để rèn luyện kĩ năng tư duy hóa học bằng phương pháp giải quyết vấn đề. Luận án cũng đã khẳng định tính cần thiết và khả thi của các biện pháp thông qua thăm dò ý kiến chuyên gia và thực nghiệm sư phạm.

    6. Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các kĩ năng đọc hiểu cho học sinh thông qua việc tự học, tự nghiên cứu dưới sự hỗ trợ của giáo viên

        Luận án NCS Phạm Ngọc Tuấn.rar