Tên đề tài luận án: “Phát triển đội ngũ trưởng khoa trường/khoa đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực”

    Chuyên ngành:      Quản lý giáo dục 

    Mã số: 9140114

    Họ và tên nghiên cứu sinh:         Lã Thành Trung

    Người hướng dẫn khoa học:       GS.TS Thái Văn Thành

    Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh.

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

    1. Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu vấn đề ở nước ngoài và trong nước, luận án đã giải quyết được những vấn đề lý luận then chốt về phát triển đội ngũ trưởng khoa các trường/khoa đại học sư phạm trong bối cảnh hiện nay, khi tiếp cận đội ngũ trưởng khoa từ góc độ năng lực và xem năng lực là yếu tố trung tâm khi đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ.

    2. Kết quả nghiên cứu thực tiễn trong và ngoài nước đã chỉ ra những mặt mạnh, mặt hạn chế của đội ngũ trưởng khoa các trường/khoa đại học sư phạm hiện nay và công tác phát triển đội ngũ này. Từ đó, lý giải nguyên nhân dẫn đến thực trạng một cách thuyết phục.

    3. Luận án đã xây dựng khung năng lực của người trưởng khoa các trường/khoa đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực, gồm 4 nhóm tiêu chuẩn: Phẩm chất chính trị, đạo đức; Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; Năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Năng lực quản lý giáo dục. Từ đó, đề xuất các tiêu chí cụ thể để đánh giá đội ngũ trưởng khoa theo chuẩn năng lực.

    4. Từ cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đã đề xuất các giải pháp về quy hoạch, sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng; kiểm tra, đánh giá; chế độ, chính sách để phát triển đội ngũ trưởng khoa trong các trường/khoa đại học sư phạm hiện nay theo tiếp cận năng lực.

    5. Các kết quả nghiên cứu của luận án, nhất là khung năng lực dành cho vị trí trưởng khoa, có thể vận dụng vào quản trị nhân lực trong các trường đại học ở Việt Nam, trên cơ sở đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thêm.

    Luận án NCS Lã Thành Trung.rar