THÔNG_TRI_TRIỆU_TẬP_NCS_2014_(ĐỢT_2)_140611082921.doc