BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Số:  161 /TB- ĐHV                                    Nghệ An, ngày  19  tháng 10 năm 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                  

THÔNG BÁO

Về kế hoạch ôn tập, thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ bậc 3/B1

chuẩn đầu ra cho cao học khóa 25 (nhập học đợt 1 và đợt 2) tại Trường Đại học Vinh

 

       Căn cứ Thông tư số 15/2004/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Thạc sĩ;

       Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Vinh, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và các đơn vị liên quan; Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập, thi cấp chứng chỉ trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 3 (tương đương cấp độ B1 Khung tham chiếu châu Âu) cho học viên Cao học khóa 25 như sau:

          1. Trình độ năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra của học viên đạt được ở mức Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (tương đương cấp độ B1 Khung tham chiếu châu Âu). Các trường hợp được miễn: học viên học Đại học ở nước ngoài sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy; học viên có bằng tốt nghiệp Đại học Tiếng Anh; học viên có chứng chỉ IELTS 4.5 điểm, TOEFL 450 điểm Paper-based hoặc 55 điểm iBT trở lên

          2. Số tiết ôn tập: 30 tiết

          3. Kinh phí tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ: 3.500.000đ/1 học viên.

          4. Thời gian ôn tập:

Các học viên nhập học đợt 1 : từ ngày 03 đến ngày 05/11/2017

          Các học viên nhập học đợt 2 : từ ngày 09 đến ngày 11/11/2017

           5. Thời gian tổ chức thi: Ngày 12/11/2017

           6. Địa điểm ôn tập và thi: Tại Trường Đại học Vinh

           7. Thời gian đăng ký và nộp kinh phí: từ ngày 18/10/2017 đến trước ngày 04/11/2017 tại phòng thu học phí, lệ phí tầng 1, sảnh nhà B2, Trường Đại Vinh (Nộp vào tài khoản ngắn hạn của Trường Đại học Vinh).

          Học viên đăng ký thi trên trang cá nhân (có hướng dẫn kèm theo).

        Khi tham gia dự thi học viên phải mang theo chứng minh nhân dân gốc, hoặc thẻ căn cước để kiểm tra nhận diện trước khi vào phòng thi.

           Trường Đại học Vinh thông báo đến các đơn vị liên quan, lớp trưởng các lớp cao học, học viên cao học khóa 25 được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi gửi:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- SĐH, ĐBCL, KH-TC, Ngoại ngữ (để p/h);

- Lưu HC-TH, GDTX.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 ( Đã ký )

 

PGS.TS Ngô Đình Phương