Luật số 34/2018/QH14_về bổ sung một số điều của Luật GDĐH.pdf

 Quyết định 70/2014/QĐTTg_về Điều lệ trường Đại học.pdf

Thông tư 08/2017/ BGDĐT về đào tạo trình độ Tiến sĩ.pdf

Thông tư 15/2014/ BGDĐT  về đào tạo trình độ Thạc sĩ.pdf

Thông tư 10/2009 BGDDT về đào tạo trình độ Tiến sĩ.pdf